top of page
Paint versiyonu ENG.png

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN İHRACAT BEDELLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

11/08/1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 8 inci maddesinden yola çıkılarak hazırlanan İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”), 04/09/2018 tarihli ve 30525 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılan bu tebliğ ile, ihracat bedelini Türkiye’ye getirme ve bu bedeli bankaya satma zorunluluğu getirilmiştir.


BEDELLERİN BANKAYA SATILMASINDA SÜRE SINIRI NE KADARDIR?

  • Peşin döviz karşılığında yapılacak ihracat işlemlerinin, 24 ay içerisinde gerçekleştirilmesi zorunludur. (Bu şekilde sağlanacak peşin dövizlerin kullanım süresi ise Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgelerinin süresi ile sınırlı olacaktır.)

  • Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde 180 gün (ihraç tarihinden itibaren),

  • Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracat işlemlerinde 365 gün

  • Konsinye yoluyla yapılacak ihracat işlemlerinde 180 gün (bedellerin kesin satışı müteakip)

  • Yurt dışına geçici ihracı yapılan mallar için 90 gün (verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi halinde, süre bitiminden itibaren; bu süreler içerisinde satılması halinde, kesin satış tarihinden itibaren)

  • Kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihracat işlemlerinde 90 gün (kredili satış veya kiralama sözleşmesinde belirlenen vade tarihinden itibaren)


BEDELLERİN SÜRESİNDE YURDA GETİRİLEREK SATILMASINDAN KİM SORUMLUDUR?


Tebliğ ile ihracata aracılık eden bankalar, ihracat bedelinin satışını takip etmekle yükümlü kılındığı gibi, ihracatçılar da mal bedelinin yurda getirilmesi ve bankalara satılmasından, dolayısıyla da ihracat hesabının süresinde kapatılmasından sorumlu tutulmuştur. Faktoring şirketleri ya da bankalar tarafından riskin üstlenilmesi halinde ise sorumluları belirleme yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bırakılmıştır.


İHRACAT HESAPLARININ BELİRLENEN SÜRELER İÇERİSİNDE KAPATILMAMASI HALİNDE İHRACATÇILARI NELER BEKLİYOR?

  • İhracat bedellerinin satışını takip etmekle sorumlu tutulan aracı bankalar, süresi içerisinde kapatılmayan ihracat hesaplarının durumunu, süre bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde yazılı olarak ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı ya da Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne ihbar edecektir.

  • İhbarı takip eden 10 iş günü içerisinde ilgililere ihtarname gönderilerek, hesapların kapatılması için 90 gün süre verilir.

  • Bu süre içerisinde hesapların kapatılması ya da mücbir sebep veya haklı durumun belgelenerek gösterilmesi gerekir.

  • Belirtilen süre içerisinde kapatılmayan hesaplar aşağıdaki ayrıma göre bankalarca, Vergi Dairesi Başkanlığı, Vergi Dairesi Müdürlüğü ya da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından terkin edilerek kapatılır:

§ Beyannamede belirtilen bedelin %10’una kadar eksiği olan hesaplar, (mücbir sebep halleri dikkate alınmaksızın) 100.000,00-USD sınırını aşmamak üzere: Bankalarca

§ Beyannamede belirtilen bedelin %10’una kadar eksiği olan hesaplar, (mücbir sebep halleri göz önüne alınarak) 200.000,00-USD sınırını aşmamak üzere: Vergi Dairesi Başkanlığı, Vergi Dairesi Müdürlüğünce

§ 200.000,00-USD sınırını aşan eksikliği olan hesaplar ise (mücbir sebep ve haklı durumlar göz önünde bulundurularak): Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vereceği karar ile terkin edilerek kapatılır.


Tebliğ metnine buradan ulaşabilirsiniz.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page